เชิญชวนใช้โลโก้ประชาสัมพันธ์ งานแห่เทียนอุบล 2561

SHARES

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี 2561 ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ในการจัดงานปีนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ได้ออกประกาศ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้ใช้ตราสัญลักษณ์และข้อความ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้ออกแบบไว้ ดังนี้

logo-candlefest-ubon-02

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561
“ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน” วันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561

logo-candlefest-ubon-03

logo-candlefest-ubon-04

logo-candlefest-ubon-05

logo-candlefest-ubon-06

สอบถามเพิ่มเติมที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง โทร.045-344612-4

ขอบคุณทีมงาน
เที่ยวไปกินไป.com
guideubon.com

SHARES

Comments

comments

%d bloggers like this: